Úvod

KRT v tráveProjekt „Turismus v krase a kras v turismu,  ITMS 22410520039 je súčasťou operačného programu cezhraničnej spolupráce medzi Českou a Slovenskou republikou, z ktorého je spolufinancovaný.

Partnermi projektu sú školské zariadenie pre environmentálne vzdelávanie – Lipka a občianske združenie OZ Comitatus Thurociensis. Hlavným cieľom projektu KRT je posilnenie a rozvoj prírode prospešného turizmu-ekoturizmu a cezhraničného turizmu. Projekt prebieha v CHKO Moravský kras v Juhomoravskom kraji a NP Veľká Fatra v Žilinskom kraji, ich spoločným menovateľom je krasová krajina, špecifikácia hospodárstva a taktiež už spomínaný turistický ruch. Projekt má v úmysle tento turistický ruch rozptýliť na širšie územie v týchto oblastiach a turistov environmentálne vzdelávať a podať im dostatok informácií o bezpečnom a šetrnom pohybe v týchto oblastiach. V rámci aktivít projektu budú organizované rôzne worshopy a školenia, ktoré v týchto oblastiach prevádzkujú turistické aktivity a za pomoci kvalitne spracovanej štúdie im budú podané informácie o bezpečnom a šetrnom pohybe po krase, aj v menej známych turistických oblastiach. Projekt taktiež vytvorí kvalitný edukatívny materiál pre širokú verejnosť, za účelom previesť turistov po krase netradičným spôsobom. Kombináciou fotografií, krátkych popisných textov z Moravského krasu a Veľkej Fatry, bude vytvorená tematická publikácia, ktorá predstaví zaujímavé turistické miesta z prírodného ako aj kultúrneho hľadiska. Všetky tieto materiály má projekt v úmysle poskytnúť aj v on-line digitálnej podobe.

Realizačné obdobie projektu prebieha od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2014